: แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปี 2562-2566

 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลัก ในการสนับสนุน ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และจัดการระบบสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ภายในปี 2564 ”

 ค่านิยมร่วมขององค์กร

"MOPH”

M : Mastery เป็นนายตนเอง

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People centered approach ใส่ใจประชาชน

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

 พันธกิจ

1. เสริมสร้างการดูแลสุขภาพประชาชน

2. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้ประชาชนและชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ และเชื่อมโยงทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ