ภาพกิจกรรม

ลำดับ รูป หัวเรื่อง
ลำดับ รูป หัวเรื่อง
1300 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 64 พร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1299 นพ.สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
1298 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
1297 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 35 รับนโยบายการดำเนินงานงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดเชียงราย
1296 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1
1295 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 63 พร้อมกับประชุมทางไกลกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กำชับทุกพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคให
1294 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา
1293 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ รพ.สต.ป่าตึง อ.แม่จัน
1292 นพ.สสจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับสาธารณสุขอำเภอ ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่
1291 สสจ.เชียงราย เพิ่มศักยภาพ อสม. ในการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และการติดตามดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
1290 นพ.สสจ.เชียงราย เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการส่งต่อให้คำปรึกษาเอชวี AIDs Expert จังหวัดเชียงราย
1289 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1288 สธ.เชียงราย จัดหาสถานที่จัดตั้ง CI วางแผนรองรับกรณีหากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น
1287 นพ.สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ จังหวัดเชียงราย
1286 รอง นพ.สสจ.เชียงราย รับมอบครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
1285 นพ.สสจ. เชียงราย ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีน Pfizer แก่นักเรียนนักศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1284 ขอขอบคุณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ บริษัทธรรมธุรกิจ มอบชุด Green Boxes 114 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 2019 ในกลุ่มสีเขียว
1283 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย (ชุดเล็ก)
1282 สสจ.เชียงราย รณรงค์หญิงตั้งครรภ์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 " 1 เดือน 1 แสนราย " ระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2564
1281 นพ.สสจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโควิด-19 จาก ผวจ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมหอผู้ป่วยแยกโรค รพศ.เชียงราย และ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1280 นพ.สสจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.รพ.แม่จัน คนใหม่
1279 นพ.สสจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผวจ.เชียงราย คนใหม่
1278 สธ.เชียงราย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 54 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างคุณูปการให้วงการแพทย์และสาธารณสุข
1277 สธ.เชียงราย ประชุม กวป. ครั้งที่ 12/2564 พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ NCD Clinic Plus Awards ประจำปี 2564 ให้โรงพยาบาลที่ชนะการประกวดระดับเขตสุขภาพ
1276 ขอขอบคุณ บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จํากัด มอบตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19
1275 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 34 ติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19
1274 สธ.เชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
1273 สสจ.เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่
1272 สสจ.เชียงราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีน COVID 19
1271 ประชุมสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ในเวที “ทิศทางพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมดิจิตอล”
1270 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 62 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์
1269 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย
1268 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
1267 นพ.สสจ.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยม รพศ.เชียงราย
1266 นพ.สสจ.เชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่” ประจำปี 2564
1265 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
1264 นพ.สสจ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
1263 จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลรายจังหวัดของเขตสุขภาพที่มีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 มากที่สุด
1262 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
1261 สธ.ร่วมประชุมรับฟังนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
1260 วันมหิดล 24 กันยายน 2564
1259 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1258 ขอขอบคุณ Success Group มอบเตียงสนาม 80 เตียง สนับสนุนใช้ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
1257 ประชุมคณะทำงานปฐมภูมิ
1256 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ รพ.สต.ดอยช้าง อ.แม่สรวย เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด-19
1255 สธ.เชียงราย ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสนับให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
1254 กราบขอบพระคุณพระครูพิสิฐ สมาจาร เจ้าอาวาสวัดร่องปลาขาว มอบอาหารกล่องสนับสนุนและเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
1253 นพ.สสจ.เชียงราย เปิดการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อรองรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2564
1252 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 33/2564
1251 สธ.เชียงราย ประชุมการบริหารการเงินการคลังกับหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบออนไลน์
1250 ขอขอบคุณ มูลนิธิ ดร.ถนอม คุณแพรวพราว ดีสร้อย และกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1249 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564
1248 สธ.เชียงราย ประชุมแนวทางการักษา การรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายยืนยัน กับ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
1247 สธ.เชียงราย ร่วมกับผู้พิทักษ์อนามัยฯเยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบการ
1246 ขอขอบคุณ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด และบริษัท เอ็มจี ล้านนา จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1245 ลงพื้นที่ติดตาม และควบคุมการระบาดของโรค COVID-19
1244 ขอขอบคุณ WISDOM TEAM มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19 ในโครงการ “ทบทวนน้อง ทบทุนพี่”
1243 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 61 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์
1242 สสจ.เชียงราย ร่วมหารือกับภาคเอกชน วางแผนมาตรการรองรับการเปิดสถานประกอบการรูปแบบ New Normal ในสถานการณ์โควิด 19
1241 สธ.เชียงราย ร่วมกับผู้พิทักษ์อนามัยฯเยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบการ
1240 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 32/2564
1239 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1238 ผวจ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อ.เวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สรวย
1237 ขอขอบคุณ โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1236 ขอขอบคุณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1235 นพ.สสจ.เชียงราย ลงเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.สธ. อ.เวียงแก่น ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
1234 สธ.เชียงราย ร่วมกับ ผวจ.เชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อ.ป่าแดด
1233 ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1232 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.พญาเม็งราย ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
1231 สธ.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย
1230 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย
1229 ขอขอบคุณ “สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย” มอบเงินสนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1228 สธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปก.อ.เทิง และขุนตาล ร่วมกับ ผวจ.เชียงราย และคณะตรวจเยี่ยม
1227 สธ เชียงราย ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.แม่สาย
1226 สสจ.เชียงราย เยี่ยม สสอ.แม่สาย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
1225 นพ.สสจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
1224 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โรงพยาบาลประจำอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงราย และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ
1223 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 60 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์
1222 ขอขอบคุณ บริษัท โดยพระคุณ ทัวร์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด 85 แพ็ค
1221 สธ.เชียงราย รับมอบสารสกัดฟ้าทะลายโจร “เจ้าคุณวัน”
1220 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยม ศปก.อ.แม่ลาว พร้อมกับท่าน ผวจ.เชียงราย
1219 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เชียงราย ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย
1218 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เชียงราย สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด 19 ซิโนฟาร์ม เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
1217 สธ.เชียงราย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปก.อ. ดอยหลวง และเชียงแสน
1216 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1215 สธ.เชียงราย รับมอบ เครื่องวัดความดัน จากบริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการดำเนินงาน CI และ HI
1214 สธ.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
1213 ผวจ.เชียงราย นำผู้บริหารสาธารณสุข เยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1212 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.เชียงราย กระจายฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1211 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดเชียงราย
1210 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 31/2564
1209 สสจ.เชียงราย ประชุมสรุปผลการเยี่ยมติดตามและประเมิน CI และ HI 18 อำเภอ
1208 นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังด้านโรคระบาดจังหวัดเชียงราย
1207 ผวจ.เชียงราย นำคณะตรวจเยี่ยม ศปก.อ.เวียงชัย
1206 ร่วมหารือการบริหารจัดการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย
1205 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI) และจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
1204 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ิโรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง
1203 สสจ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม ระหว่างวันที่ 5 – 18 กันยายน 2564
1202 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 18 กันยายน 2564
1201 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด-19
1200 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
1199 สธ.เชียงราย รับมอบข้าวสาร จากบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด และบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมให้ยืมรถยนต์ไว้ใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานโควิด-19
1198 ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์โควิด-19 (ชุดเล็ก)
1197 ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1196 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยม CI อ.เมืองเชียงราย
1195 สธ.เชียงราย ลงเยี่ยม CI และ EOC อำเภอแม่ลาว
1194 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19
1193 สธ.เชียงราย ประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล
1192 Universal Prevention For COVID-19
1191 สธ.เชียงราย ลงเยี่ยม CI และ EOC อำเภอเวียงชัย
1190 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชื่นชมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลังได้รับการประเมินโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด - 19 โดยไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา
1189 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 59 ย้ำฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ให้ครบ 70% ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้
1188 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation : CI)
1187 สธ.เชียงราย ร่วมกับผู้พิทักษ์อนามัยฯ เยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
1186 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 30/2564
1185 สธ.เชียงราย เยี่ยม CI และ EOC อ.เวียงเชียงรุ้ง
1184 ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศปก.อำเภอพญาเม็งราย
1183 ประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุดเล็ก)
1182 สธ.เชียงราย ร่วมกับผู้พิทักษ์อนามัยฯเยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบการ
1181 ประชุมเพื่อบริหารวัคซีนป้องกันโรค Covid-19
1180 สธ.เชียงราย ตรวจประเมิน CI และติดตามการดำเนินงาน EOC อ.แม่สาย
1179 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2564 พร้อมนำเสนอสถานการณ์โควิด-19
1178 สธ.เชียงราย เยี่ยม CI และติดตาม EOC อ.ดอยหลวง
1177 สสจ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 12 กันยายน 2564
1176 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 12 กันยายน 2564
1175 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation : CI)
1174 นพ.สสจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาแผนการเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโควิด 19 ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
1173 ประชุมและบรรยายเหนี่ยวนำ การรายงานตัว "หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงราย"
1172 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวชุมชน (CI) และ EOC อ.เวียงป่าเป้า
1171 สธ.เชียงราย ร่วมออกอากาศในรายการผู้ว่าพบประชาชน ที่ สวท.เชียงราย
1170 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 29/2564
1169 สสจ.เชียงราย รับมอบสับปะรดภูแล ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19
1168 ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ รับวัคซีนโควิด-19 สามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
1167 สธ.เชียงราย ตรวจประเมินมาตรฐาน CI อำเภอเชียงของ
1166 สสจ.เชียงราย รับคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1165 ผวจ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.แม่สาย ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI) อ.แม่สาย
1164 สธ.เชียงราย ตรวจประเมินมาตรฐาน CI อำเภอเวียงแก่น
1163 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19
1162 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
1161 สสจ.เชียงราย รับมอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
1160 รับมอบตียงสนาม 70 ชุด พร้อมที่นอนและชุดเครื่องนอน อุปกรณ์ทางการแพทย์จากการไฟฟ้า
1159 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
1158 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน CI อำเภอพาน
1157 นพ.สสจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังการชี้แจง ITA ปีงบประมาณ2564
1156 สธ.เชียงราย รับมอบ ชุดแคร์ใจ ห่วงใยคุณ เสริมสร้างพลังใจก้าวผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิด 19
1155 ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1154 สสจ.เชียงราย เยี่ยมติดตามและประเมิน Community Isolation
1153 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
1152 สธ.เชียงราย รับมอบเตียงสนาม ต้นกล้าสมุนไพร และอาหารว่าง สนับสนุนสู้ภัย Covid-19
1151 สธ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์มูลนิธิกระจกเงา ประเด็นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
1150 สสจ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564
1149 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564
1148 สสจ.เชียงราย แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ฤทธิ์ คงหมั้น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว
1147 ่สสจ.เชียงราย รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
1146 ผวจ.เชียงราย นำคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19 เยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI) และติดตามสถานการณ์โควิด-19 อ.แม่ฟ้าหลวง
1145 ขอขอบคุณ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบอาหารว่าง ส่งกำลังใจให้ จนท.สู้ภัยโควิด-19
1144 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19 (ชุดเล็ก)
1143 สธ.เชียงราย รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง (AIRVOTM2) จากกองทุนคนกระทรวงมหาดไทย โดยส่งมอบผ่านจังหวัดเชียงราย
1142 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 58 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์
1141 ผวจ.เชียงราย นำผู้บริหาร สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI)
1140 นพ.สสจ.ชร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 SINOPHARM ณ โรงพยาบาลโอเวอร์
1139 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 28/2564
1138 สธ.เชียงราย ร่วมรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ จาก วปอ.57
1137 สธ.เชียงราย ร่วมรับมอบเตียงสนาม จากมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation)
1136 นพ.สสจ.เชียงราย แสดงความยินดีกับนายอนุชิต หน่อแหวน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย
1135 สธ.เชียงราย ลงเยี่ยมการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่คัดแยกผู้ป่วยเพื่อกลับไปดูแลรักษาต่อยังภูมิลำเนา
1134 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 (ชุดเล็ก)
1133 ขอขอบคุณ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบอาหารว่าง ส่งกำลังใจให้ จนท.สู้ภัยโควิด-19
1132 ขอบขอบคุณ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอม ไทย-จีน จำกัด มอบวัตถุดิบ “ฟ้าทะลายโจรอบแห้ง”
1131 ผวจ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.พาน และ อ.แม่จันติดตามสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI)
1130 ท่าน ว.วชิรเมธี มอบหน้ากากอนามัย และชุด PPE สนับสนุนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19
1129 สสจ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม
1128 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15-29 สิงหาคม 2564
1127 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล
1126 สธ.เชียงราย เยี่ยมศูนย์คัดกรองหรือศูนย์แยกผู้ป่วย (Triage) จังหวัดเชียงราย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย
1125 นพ.สสจ.เชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน/ศูนย์พักคอย อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย
1124 นพ.สสจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจ ทีม “นักรบชุดขาว” ที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (CCRT) พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1123 ขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด มอบน้ำดื่ม ส่งกำลังใจให้ จนท.สู้ภัยโควิด-19
1122 สสจ.เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
1121 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่อำเภอแม่จัน
1120 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”
1119 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น รพ.แม่ฟ้าหลวง
1118 คณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19 ลงพื้นที่อำเภอป่าแดดติดตามสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมการเตรียมความพร้อมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI)
1117 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน อ.แม่ลาว และ อ.พาน
1116 สสจ.เชียงราย รับมอบเงินสด วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการดำเนินงานสู้ภัยโควิด-19
1115 ขอขอบคุณ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบอาหารกล่อง ส่งกำลังใจให้ จนท.สู้ภัยโควิด-19
1114 สธ.เชียงราย ประชุมการบริหารการเงินการคลัง รพร.เชียงของ
1113 ขอขอบคุณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย สนับสนุนถุงขยะแดง/ดำ
1112 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน Covid-19
1111 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล
1110 จ.เชียงราย รับมอบทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19
1109 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
1108 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 27/2564
1107 ขอขอบคุณ บริษัท แอนทัน เมดิซายเอนซ์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด 1,800 ขวด
1106 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 57
1105 สสจ.เชียงราย รับมอบอาหารกล่อง จากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานโควิด-19
1104 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย (ชุดเล็ก)
1103 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล
1102 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยม CI และติดตามสถานการณ์โควิด19 ที่ อ.เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น
1101 สสจ.เชียงราย รับมอบอาหารกล่อง จากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานโควิด-19
1100 สสจ.เชียงราย รับมอบเตียงสนาม จาก กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ดอลฟิน ทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จำกัด
1099 สสจ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม
1098 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2564
1097 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน อ.แม่สาย และ อ.เมือง
1096 เยี่ยมและร่วมประชุมกับทางอำเภอ พญาเม็งราย
1095 คณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19 ลงพื้นที่อำเภอแม่จันติดตามสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมศูนย์แยกกักในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (CI)
1094 สสจ.เชียงราย รับมอบอาหารกล่อง จากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานโควิด-19
1093 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
1092 สสจ.เชียงราย รับมอบเตียงกระดาษ 100 ชุด จากบริษัทพยัคฆ์วัสดุ จำกัด ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19
1088 สสจ.เชียงราย ออกรายการผู้ว่าพบปะประชาชน
1087 สสจ.เชียงราย รับมอบ เตียงกระดาษ จากบริษัท พยัคฆ์วัสดุ จำกัด สนับสนุนการเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วยโควิด-19
1086 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน อ.เทิง ขุนตาล และพญาเม็งราย
1085 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม CI อำเภอเทิง
1082 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม CI อำเภอขุนตาล
1081 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการ EOC โควิด-19 ครั้งที่ 56 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์
1080 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต
1079 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน อ.เวียงเชียงรุ้ง และดอยหลวง
1078 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 26/2564
1077 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล
1076 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 กับกระทรวงสาธารณสุข
1075 สธ.เชียงราย จัดประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย
1074 สสจ.เชียงราย รับมอบชุดเครื่องนอน จากบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด
1073 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 55
1072 สธ.เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1071 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
1070 ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2564
1069 สธ.เชียงราย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาล
1068 สสจ.เชียงราย รับมอบชุดเครื่องนอน จากโรงแรมเชียงรายกรีนปาร์ค รีสอร์ท
1067 สธ.เชียงราย ร่วมรับมอบกล่อง Observation Kit จาก อบจ.เชียงราย สนับสนุนให้ผู้ป่วยโควิดใช้ในช่วงกักตัว
1066 หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19 #หมู่บ้านสีฟ้า #เชียงราย
1065 สธ.เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผู้ป่วยโควิด 19 ตามโครงการ “เจียงฮายปิ๊กบ้าน” พร้อมคัดกรองส่งต่อรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1064 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม จาก บริษัท ภัทราวดี อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1063 สสจ.เชียงราย รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จาก อบจ.เชียงราย สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19
1062 สสจ.เชียงราย รับมอบผลิตภัณฑ์ body bag จากกลุ่มสาวน้อยดำรงฯ รุ่น 22/24
1061 สธ.เชียงราย ประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล
1060 สสจ.ชร มอบชุดของขวัญให้กับนักรบชุดขาวที่เดินทางกลับมาจาก รพ.บุษราคัม
1059 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564
1058 สธ.เชียราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
1057 สธ.เชียราย ประชุมชี้แจงแนวทางการทำ Community Isolation ที่ประชุมนายอำเภอ
1056 สสจ.เชียงราย ประชุมหารือการจัดตั้ง Community isolation รองรับโครงการ “เจียงฮายปิ๊กบ้าน”
1055 สสจ.เชียงราย ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์คัดกรอง (Triage Center)
1054 สสจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ
1053 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2
1052 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 25/2564
1051 ขอขอบคุณนักรบชุดขาวทั้ง 15 ท่าน
1050 นพ.สสจ.ชร.ลงเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. 3 แห่ง ใน 2 อำเภอ
1049 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 54 ร่วมกับ รพศ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1048 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 53
1047 สสจ. เชียงราย รับมอบบกิตติคุณปัปกาสินี เพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา"
1046 สสจ.เชียงราย ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดป่าธรรมประทีบ
1045 สสจ.เชียงราย รับมอบของบริโภค จาก บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จำกัด
1044 สสจ.เชียงราย รับมอบ เตียงกระดาษ จากมูลนิธิเอสซีจี และบริษัท พยัคฆ์วัสดุ จำกัด สนับสนุนการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม
1043 สสจ.เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical mask) และแอลกอฮอล์เจล จากเครือข่ายรักทำดี จ.เชียงราย
1042 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564
1041 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 52 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน เพิ่มสถานที่รักษาผู้โควิด-19 ตามโครงการ “เชียงรายปิ๊กบ้าน” และการบริหารวัคซีน ผ่านระบบออนไลน์
1040 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการป้องกันโควิดรถบรรทุกสินค้าข้ามสะพาน 2 ไทย-ท่าขี้เหล็ก
1039 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน Covid -19 ครั้งที่ 3/2564
1038 นพ.สสจ.ชร.เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1037 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 24/2564
1036 สธ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบัติงานสนับสนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1035 สธ เชียงราย ร่วมปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1034 นพ.สสจ.เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. พื้นที่อำเภอเวียงชัย
1033 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนระดับอำเภอ
1032 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
1031 สสจ.เชียงราย รับมอบที่นอนจากคุณจุน ภูริทัต หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนคร
1030 สสจ.เชียงราย ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564
1029 สสจ.เชียงราย วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จ
1028 จังหวัดเชียงราย แจ้งปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด 19 สลับชนิด ตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข
1027 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 51 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงแนวทางการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบออนไล
1026 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง
1025 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง
1024 สธ.เชียงราย แสดงความยินดีกับ นพ.ภุชงค์ ชื่นชม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1023 สธ.เชียงราย ร่วมรับผู้ป่วยโควิด-19 "ตามโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน" พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยในการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
1022 “เชียงรายปิ๊กบ้าน” จ.เชียงราย นำรถบัสไปรับพี่น้องคนเชียงรายที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ณ รพ.บุษราคัม จ.นนทบุรี
1021 สสจ.เชียงราย รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
1020 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 23/2564
1019 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่วัดห้วยปลากั้ง และตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยรวม รพ.แม่จัน
1018 สธ.เชียงราย ประชุม EOC โควิด-19 ครั้งที่ 50 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1017 ยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน Local Quarantine
1016 นพ.สสจ.เชียงราย ร่วมส่งและให้กำลังใจ "นักรบชุดขาว” 15 ท่าน ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
1015 ประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2
1014 ร่วมส่งและให้กำลังใจ "นักรบชุดขาว” 15 ท่าน ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
1013 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับกระทรวง สธ.
1012 สสจ.เชียงราย ประชุม EOC ครั้งที่ 49 ติดตามสถาการณ์โควิด-19 พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยมาจาก กทม./ปริมณฑล ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงราย
1011 นพ.วัชรพงษ์ บรรยาย "การขับเคลื่อนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข" ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง
1010 ประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
1009 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในทหารใหม่
1008 สสจ.เชียงราย หารือการเตรียมความพร้อมสถานที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงราย
1007 สสจ เชียงราย ลงเยี่ยมเสริมพลังสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1006 สธ เชียงราย ร่วมลงตรวจเยี่ยมชุมชนไทยสมุทร ให้ความช่วยเหลือมอบอาหาร และอุปกรณ์ยังชีพ ให้ผู้ที่กักตัวในชุมชน
1005 สธ. เชียงราย ประชุมประชุมการดำเนินงานสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (Local State Quarantine)
1004 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 22/2564
1003 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
1002 ประชุม EOC ด้านการแพทย์สาธารณสุข กรณีการระบาดโรคโควิด 19 ครั้งที่ 48
1001 ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงราย
1000 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
999 สสจ เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค กรณีการระบาดของโรค Covid-19
998 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 47
997 สธ.เชียงราย กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา
996 ประชุมและให้สัมภาษณ์ ผ่านระบบ Zoom
995 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ วัดร่องขุ่นเชียงราย
994 สสจ.ชร. รับมอบสารสกัดฟ้าทะลายโจร จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วย
993 รองปลัด สธฯ ลงพื้นที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
992 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564
991 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้
990 สสจ.เชียงราย รับมอบโคมไฟตั้งโต๊ะ และรถเข็น แสง UV-C ลดเชื้อโรค จาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม
989 สธ.ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.เชียงราย ประเด็นโควิด 19
988 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 21/2564
984 ผวจ.เชียงราย นำผู้บริหารสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย
983 นพ.สสจ.ชร. กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายนักเรียนทุน ประจำปี 2564
982 สธ.ประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล
981 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุม EOC COVID-19 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์
980 เชียงรายพร้อม รับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19
979 ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
978 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า
977 นพ.สสจ.ชร.ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย
976 รับมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์
975 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 46 ผ่านระบบออนไลน์
974 มสส. เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประจำปี 2564
973 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนบุคลากร สธ.เชียงราย
972 ตรวจสอบและติดตามการบริหารการเงินการคลัง
971 ร่วมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบตั้งพื้น ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย
970 ประชุมก่อสร้างอาคาร รพร.เชียงของ
969 สธ.เชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ (ม.41)
968 นพ.สจจ.เชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัย เยี่ยมติดตามงานสาธารณสุขและให้กำลังผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
967 รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง ติดตามการดำเนินงานควบคุมการระบาดโควิด 19
966 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
965 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 45
964 สสจ.เชียงราย รับมอบนมพร้อมดื่ม จากสหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
963 สสจ.เชียงราย รับมอบของ จากบริษัทสยามแม็คโคร สาขาแม่สาย และสาขาเชียงราย
962 นพ.สสจ.เชียงราย ออกอากาศราย “การเช้านี้ ที่ภาคเหนือ” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT North
961 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 20/2564
960 สธ.เชียงราย ลงนิเทศงานอำเภอแม่จัน
959 สธ.เชียงราย ร่วมประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 1 ติดตามสถานการณ์โควิด-19
958 พิจารณาพื้นที่ขออนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา
957 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมหารือแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันโรคโควิด 19 บูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
956 คณะผู้บริหาร สจจ.เชียงราย ลงพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง ติดตามการดำเนินงานควบคุมการระบาดโควิด 91
955 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
954 นพ.สสจ.เชียงราย เปิดกิจกรรม 5 ส. และพัฒนาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)
953 นพ.สสจ.ร่วมออกรายการวิทยุ “พัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” ทาง สวท.เชียงราย
952 นพ.สสจ.เชียงราย เปิดโครงการ "ตลาดล้านเมืองเชียงรายปลอดควันบุหรี่"
951 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
950 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจาก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
949 ผวจ.เชียงราย นำผู้บริหารสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เชียงราย
948 นพ.สสจ.เชียงราย มอบเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 รายการ มูลค่า 3,202,303 บาท แก่โรงพยาบาลบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยได้รับการสนับจากกรมความร่วมมือระหว
947 นพ.สสจ.เชียงราย เป็นประธานมอบ “บ้าน อสม.พชอ.ฮอมบุญพบโชค หลังที่ 106”
946 คณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อำเภอเทิง
945 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
944 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 19/2564
943 ทีม สธ.เชียงราย ลงนิเทศงาน รพ.ดอยหลวง
942 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-ลาว และไทย-เมียนมา จ.เชียงราย
941 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
940 สธ.เชียงราย ร่วมส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบตั้งพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย ให้กับ อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย
939 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.เชียงราย
938 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
937 นพ.สสจ.เชียงราย เปิดประชุมสอบทานงบการเงิน ผ่านระบบการประชุมทางไกล กับเครือข่ายบริการสุขภาพ
936 สสจ.เชียงราย ให้ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค จากกรมควบคุมโรค
935 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานพินิจฯ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
934 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 42
933 สธ.เชียงราย ร่วมส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบตั้งพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย ให้กับตัวแทน อ.เวียงป่าเป้า และแม่สรวย
932 นพ.สสจ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ผู้จัดทำสารคดี The North องศาเหนือ
931 สสจ เชียงราย ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
930 นพ.สสจ.เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
929 ประชุมกับกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ
928 นพ.สสจ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ที่ รพศ.เชียงราย
927 สสจ.เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย จาก มูลนิธิชัยพัฒนา
926 นพ.สสจ.เชียงราย บรรยายพิเศษให้ผู้เข้าอบรม ผบต. ผ่านระบบออนไลน์
925 “ผู้ว่าพบปะประชาชน”
924 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18/2564
923 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18/2564
922 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม จาก บริษัท เจียงฮายมาร์เก็ต (ตลาดล้านเมือง)
921 สสจ.เชียงราย น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แด่พระสงฆ์
920 นพ.สสจ.เชียงราย นำคณะลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน พร้อมแสดงความยินดีกับ ผอก.รพช. ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
919 นพ.สสจ.เชียงราย นำทีมลงพื้นที่วัดห้วยปลากั้ง และ ม.ราชภัฏเชียงราย เตรียมเพิ่มจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
918 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 41
917 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม จาก นิสสัน แองเจิลเวย์
916 สสจ.เชียงราย รับมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 1
915 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1ที่ จ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข (Sandbox)
914 เชียงราย Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทุกอำเภอ
913 ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เชียงราย ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรม Kick off
912 จ.เชียงราย เปิดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี เชียงราย
911 นพ.สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 7 มิ.ย. Kick off พร้อมกันทั่วจังหวัด
910 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 40 ผ่านระบบออนไลน์
909 สธ.เชียงราย รับมอบวัสดุทางการแพทย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
908 เชียงราย เริ่มฉีดวัคซีนโควิด19 ประชาชน 2 กลุ่ม
907 สธ.รับมอบหน้ากากผ้า จากสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย
906 สสจ.เชียงราย รับมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จากบริษัทกวงยู จำกัด (บ.วีโว่ vivo จำหน่ายโทรศัพท์)
905 สธ.เชียงราย ร่วมประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 1 ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และแผนให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 7 มิ.ย.64 นี้
904 รายการ"ผู้ว่าพบปะประชาชน"
903 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
902 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน
901 สธ เชียงราย ร่วมกับคณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ อ. แม่สาย ติดตามสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19
900 สธ.เชียงราย ร่วมกับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลแม่จัน
899 นพ.สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดอาคาร 84 ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
898 รองภุชงค์ เป็นตัวแทน สสจ.เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผอก.รพช. ที่รับตำแหน่งใหม่
897 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU)
896 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 17/2564
895 คณะกรรมการบริหารการจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จ.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 7 มิ.ย.64
894 คณะทำงานโควิด 19 ลงพื้นที่วัดห้วยปลากั้ง เพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์
893 สธ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจากวัดห้วยปลากั้ง
892 สธ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจากกองทุนนายแพทย์อิทธิพล ไชยถา และเครือข่ายสายธารบุญ
891 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย (ชุดเล็ก)
890 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
889 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”
888 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงจากการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน
887 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโควิด-19 อำเภอแม่สาย
886 สธ.ประชุม กวป. ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล
885 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม อาหารกล่อง และชุดตรวจโควิด-19 จากสิงห์ปาร์ค เชียงราย และสิงห์สิงห์อาสา
884 การป้องกัน​และควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ Covid-19​ พื้นที่บ้าน​หัวยปลากั้ง​
883 การป้องกัน​และควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ Covid-19​ พื้นที่บ้าน​หัวยปลากั้ง​
882 สธ.เชียงราย เป็นตัวแทนส่งมอบห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป (ตู้ Container) แก่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว สนับสนุนการดำเนินงานโรคโควิด-19
881 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมทางไกลแนวทางการบริหารวัคซีนโควิด-19 กับกระทรวงสาธารณสุข
880 นพ.สสจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหารเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. พื้นที่อำเภอพญาเม็งราย
877 สธ.เชียงราย ร่วมรายการ "ผู้ว่าพบปะประชาชน" ทางสถานีวิทยุ สวท.เชียงราย"
876 สธ.เชียงราย รับมอบแผ่นพับ "Covid-19 รู้ทันป้องกันได้" จาก อบจ.เชียงราย เพื่อมอบให้ อสม.นำไปเผยแพร่แนะนำแก่ประชาชน
875 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564
874 สสจ.เชียงราย รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากตัวแทนโครงการการเข้าถึงสุขภาพคนไร้รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ (SHIP)
873 สสจ.เชียงราย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
872 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
871 ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
870 ประชุมเพื่อจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม การจัดเตรียมสถานที่และบุคลากร ในการรองรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชากรเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย
869 คณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สาย
868 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
867 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19
866 ประชุมคณะกรรมการ อบต.จังหวัดเชียงราย
865 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย
864 จ.เชียงราย รับมอบถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
863 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง
862 สสจ.ชร รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง สนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขในการสู้ภัยโรคโควิด-19
861 สธ.เชียงราย ร่วมกับท่าน ผวจ.เชียงราย ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ/จุดสกัดป้องกันควบคุมโรคผู้ป่วยโควิด 2019 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และด่านตรวจชายแดน
860 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ครั้งที่ 39 ติดตามสถานการณ์โควิด 19
859 สธ.เชียงราย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และเฟสชิว สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม.
858 รับมอบชุดป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment) PPE
856 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมทางไกลแนวทางการบริหารวัคซีนโควิด-19 กับกระทรวงสาธารณสุข
855 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
854 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบออนไลน์
853 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวัคซีนโควิด-19 วางแผนบริหารวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
852 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ระบาด
849 สธ เชียงราย ประชุม อสม. ชวนทุกครอบครัวฉีดวัคซีนโควิด19 และรับมอบแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโควิด 19
848 สธ.เชียงราย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว "อสม.เคาะประตูบ้านรณรงค์ให้ ปชช.ฉีดวัคซีนวิด-19"
847 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ครั้งที่ 38 ติดตามสถานการณ์และการลงทะเบียนรับวัคซีนโรคโควิด-19
846 สธ.เชียงราย จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุภาพที่ 1
845 สธ.เชียงราย รับยื่นหนังสือจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ขอรับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง
844 สสจ.เชียงราย ส่งมอบรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา
843 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ครั้งที่ 37 ติดตามสถานการณ์โควิด 19 พร้อมเตรียมแผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวงเดือนมิถุนายน 64
842 สธ.เชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ
841 ณรงค์เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการจองวัคซีนดควิด แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรังในพื้นที่
840 สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับ รพ.เวียงเชียงรุ้ง จัดประชุม ชี้แจงแนวทาง และ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในกลุ่มประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ็บป่
839 สสจ.เชียงราย ร่วมรับมอบชุดดูแลป้องกันตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาหายแล้ว นำไปใช้ขณะที่กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน
838 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ผ่านระบบออนไลน์กับกระทรวงมหาดไทย
837 สสจ.ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดเชียงราย
836 สสจ.เชียงราย ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)
835 จ.เชียงราย รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากสภากาชาดไทย จำนวน 25 เครื่อง พร้อมส่งมอบต่อให้ผู้แทนอำเภอไปติดตั้งในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างทันท่วงที
834 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมติดตามสถานการณ์โรค และการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19
833 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมการเตรียมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ พร้อมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
832 จนท.สาธารณสุข ลงตรวจสอบสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า สปา พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่จัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 31/2564 ที่ให้ปิดสถานประกอบกา
831 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมเตรียมสถานที่กักกันสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อมาทำงานในไทย
830 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.ดอยหลวง เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
829 สสจ.เชียงราย รับมอบสิ่งของจำเป็นและวัสดุทางการแพทย์จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
828 สสจ.เชียงราย ติดตามการบริหารการเงินการคลังที่ รพร.เชียงของ
827 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 36 ผ่านระบบออนไลน์
826 สสจ.เชียงราย ขอเชิญ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
825 สธ.เชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการสปา ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง และอำเภอเวียงชัย ให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมโรคติดต่อจังหว
824 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
823 สสจ.เชียงราย รับมอบ Face Shield จากบริษัททรินิตี้ โกลเบิลเทรด จำกัด
822 ออกอากาศรายการวิทยุ "พัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย"
821 สสจ.เชียงราย รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 ถุงมือ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
820 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 35
819 สธ.เชียงราย ส่งมอบตู้ตรวจคัดกรองความดันบวกให้กับสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
818 นพ.สสจ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พื้นที่อำเภอเชียงของ
817 นพ.สสจ.เชียงราย และสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร รพ.แม่สาย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัวหลังใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากการให้บริการ
816 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 34
815 นพ.สสจ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
814 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Web Conference ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19
813 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมมอบแผนนโยบายการบริหารจัดการวัคซีน Covid-19
812 สสจ.เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical mask) และแอลกอฮอล์เจล จากบริษัท มิลลิเมด จํากัด
811 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่ม จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์พัฒน์ น้ำดื่มสายรุ้ง และบริษัท เฮ้าส์ปัญญ์ จำกัด
810 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
809 ประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​ประกัน​สังคม​จังหวัด​เชียงราย​ ครั้งที่​ 2/2564
808 การประชุมการดำเนินงานในสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (Local State Quarantine)
807 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงราย
806 สธ.เชียงราย นิเทศงานในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่าน Web Conference
805 ประชุมบูรณาการการรักษาผู้ป่วย​ Covid-19​
804 สสจ.เชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2564
802 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรค และการฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอป่าแดด
801 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19
800 กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่
799 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 32 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
798 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 31 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
797 สสจ.เชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย รับมอบชุดเครื่องนอน จากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส
796 นพ.วัชรพงษ์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ที่ อ.เวียงป่าเป้า
795 สธ.ประชุม กวป. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
794 นพ.วัชรพงษ์ กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่
793 สสจ.เชียงราย รับมอบตู้แช่สำหรับเก็บวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัทสหธานี มาร์เก็ตติ้ง คิงคองค้าส่ง
792 สธ.เชียงราย ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หารือระบบการรักษาพยาบาลในผู้ติดเชื้อโควิด-19
791 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) อำเภอแม่สาย
790 รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์
789 สสจ.ชร. มอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล.
788 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 30
787 สสจ.ชร. นิเทศงานผ่านระบบ WebEx
786 สสจ.ชร. รับมอบสารสกัดฟ้าทะลายโจรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วย
785 นพ.สสจ.ชร.ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ
784 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564
783 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
782 รับมอบน้ำดื่ม จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย
781 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 29
780 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 28
779 รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมผู้เกษียณ
778 ​ประชุมคณะ​อนุกรรมการ​พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
777 ผวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย(cohort ward) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
776 สธ.เชียงราย ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564
775 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 27
774 ประชุมกับคณะทำงาน และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรค Covid-19
773 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดดูแลป้องกันตนเองที่บ้าน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รักษาหายแล้ว จากโรงพยาบาล และ Hospitel จังหวัดเชียงราย
772 สสจ.ชร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย
771 สสจ.ชร. ลงพื้นที่อำเภอพาน เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ปฏิบัติงานค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
770 สสจ.ชร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย
769 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 26
768 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่าน Web Conference
767 ออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
766 สสจ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อ โทรทัศน์ NBT
765 ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อCovid19
764 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม ครั้งที่ 2/2564
763 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารผู้ป่วยใน 7
762 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อ covid19 เชิงรุก ( Active Case finding )
761 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 25
760 นพ.สสจ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
759 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อ covid19
758 ประชุมคณะ​กรรมการ​โรคติดต่อ
757 ประชุมกับคณะทำงาน และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรค Covid-19
756 ประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยบริการ COVID-19
755 สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถึงพี่น้อง อสม.จังหวัดเชียงราย 24,459 ท่าน "อสม.เชียงราย ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"
754 สสจ.เชียงราย เป็นประธานในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
753 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 24
752 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
751 สสจ.เชียงราย ร่วมสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ปลัดจังหวัดเชียงราย
750 ร่วมสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
749 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วางแผนใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เป็นทหารเกณฑ์ใหม่
748 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 เน้นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก คัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคให้รวดเร็ว เพื่อลดการระบาด
747 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active
746 ประชุมวางแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ Covid-19 จังหวัดเชียงราย
745 สธ.เชียงราย ร่วมประชุม EOC ผ่านระบบ Web Conference กับเขตสุขภาพที่ 1 ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19
744 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มข้น
743 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Hospitel และตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยรวม รพ.มฟล.
742 สสอ.แม่สรวย ลงพื้นที่สอบสวนสวนควบคุมโรคหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่เป็นที่ 3
741 สธ.เชียงราย ตรวจสอบอาคาร GMS เตรียมเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 และเปิดโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วย
740 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
739 สธ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 รพ.เชียงรายฯ
738 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
737 สธ.เชียงราย ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย จาก อบจ.เชียงราย เพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19
736 สธ.เชียงราย ประชุม EOC สกัดไม่ให้โควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นชุมชน
735 ออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
734 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ​งาน​ใน​ Hospitel​ จังหวัดเชียงราย
733 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่าน Web Conference
732 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิดป้องการระบาดในพื้น
731 ให้สัมภาษณ์กับสื่อ โทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็น มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
730 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิดลดการระบาดในพื้นที่
729 สธ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
728 สธ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
727 สธ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมความพร้อม Hospitel เปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้
726 เตรียมเปิด hospitel วันแรก เพื่อรองผู้ป่วยวิด-19 จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
725 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์และวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่
724 การบริหารจัดการ Hospitel โรงพยาบาลสนาม
723 ลงพื้นที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น Hospitel
722 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย วางแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่
721 EOC สธ.เชียงราย วางแผนใช้โรงแรมเป็น Hospital รับผู้ติดเชื้อโควิดที่อาการป่วยน้อยหรือไม่มีอาการป่วย หลังรับการรักษาในโรงพยาบาลครบ 5 วัน หมุนเวียนเตียงในโรงพยาบาลให้เกิดความคล่องตัว เพื่อใช้รองรับผู้ป่ว
720 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 1 ผ่าน Web Conference
719 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์และวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่
718 พิธีแถลงข่าวเปิดตัวเข้าบ้านผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11
717 สสจ.เชียงราย ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 ทุกท่าน
716 จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
715 ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ผ่านระบบ zoom
714 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยกรณีหากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19
713 ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเขตสุขภาพที่ 1
712 ประชุม EOC ด้านการแพทย์สาธารณสุข กรณีการระบาดโรคโควิด 19
711 ออกตรวจปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 15/2564
710 ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อ
709 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานในช่วงวันหยุดยาวอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่
708 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานในช่วงวันหยุดยาวอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่
707 ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
706 จ.เชียงรายประชุมติดตามสถานกาณ์และแก้ไขปัญหาโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในพื้นที่ ผู้ป่วย 12 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างจังหวัด
705 ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
704 ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
703 ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
702 ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
701 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงราย
700 ประธานการประชุมชี้แจงบทบาทหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงรายและมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้คืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
699 ประชุมรับมอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
698 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานนโยบายด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปี 2564
697 ประชุม EOC ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
696 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สาย ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนโควิด 19
695 สธ.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการรับเสด็จฯ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการภารกิจพิเศษ
694 ร่วมตรวจเยี่ยมและคัดเลือกนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 13 จังหวัดเชียงราย
693 นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่จัน
692 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
691 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
690 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสงกรานต์เที่ยวเชียงรายให้สนุก
688 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564
687 เชียงราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ จำนวน 2,500 ราย (5,000 โด๊ส) ระหว่าง 5-9 เม.ย.64 นี้
686 สธ.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่”
685 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
684 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงราย
683 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย เพื่อนิเทศงานด้านสาธารณสุข
682 วางพานพุ่มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย
681 เยี่ยมชมการก่อสร้างและรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าอาคารรังสีรักษา
680 ประธานสัมภาษณ์กลุ่มเปลี่ยนสายงาน นักวิชาการสาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชีพ
679 ต้อนรับพร้อมมอบนโยบายการทำงานและแสดงความยินดีแก่ขัาราชการบรรจุใหม่
678 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564
677 ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ
676 ประชุมชี้แจงแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
675 จังหวัดเชียงราย เปิดพื้นที่ปลอดภัยอาคารคชสาร ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 เกินค่ามาตรฐาน
674 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 ตามโครงการ 1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในยุค New Normal แก่ผู้พิการและยากจน
673 กิจกรรมโครงการอบรมหมอพื้นบ้านกับวิถีชีวิตใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 4 ภาค
672 ออกตรวจราชการและนิเทศงานระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่อำเภอเวียงแก่น
671 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
670 รับรายงานตัวและกล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
669 สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"
668 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564
667 สธ.เชียงราย ร่วมนำเสนอการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
666 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 6/2564
665 สธ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ CDCU ที่ไปปฏิบัติงานช่วยจังหวัดสมุทรสาครในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
664 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
663 สสจ.เชียงราย แผนการกระจายวัคซีน Covid-19
662 สสจ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์กับสื่อ โทรทัศน์ Thai PBS
661 สสจ.เชียงราย รับมอบหน้ากากแรงดันลบและบวก จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 100 ตัว จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ต้านภัยโควิด
660 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ครบ 42 ปี
659 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย
658 สธ.เชียงรายรับมอบเครื่องฟอกอากาศและเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
657 ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
656 พิธีเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก หลักสูตร Advanced live support in obstetrics and Pediatric (ALSOP) เขตสุขภาพที่ 1
655 ประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ
654 สธ.เชียงรายร่วมสภากาแฟจังหวัดเชียงราย
653 สธ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ และโภชนาการดี"
652 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายประชุมวางแผนฉีดวัคซีนล็อตแรก 2,500 คน ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย เริ่มฉีด 30 มีค.64 นี้ ที่ รพศ.เชียงราย
650 สสจ.เชียงราย ร่วมงานวันสตรีสากล และการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย
649 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประชุมครั้งที่1/2564
648 สธ.เชียงราย ประชุมติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
647 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด 19 ครั้งที่ 12
646 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19
645 ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
644 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
643 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 แสดงความยินดีกับผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการบริหารงานดีเด่น โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
642 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
641 สธ.เชียงราย ร่วมกับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ
640 สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขผู้บัญชาการทหารบก
639 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564
638 รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประเด็นที่สำคัญ และการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
637 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 และระดมพลคนเชียงรายหยุดการเผา
636 สธ.เชียงราย รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 1
635 ตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยปฐมพยาบาล และตรวจคัดกรองอุณหภูมิแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศปฎิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย
634 กิจกรรม เดินเพื่อสุขภาพในโครงการ "ก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร
633 การประกวด​ Mis Queen &​Miss​Teen Mplus Chiang rai 2021
632 วมให้นโยบายการดำเนินงานการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน
631 เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังและเยี่ยมประชาชน กลุ่มเสี่ยงภาวะฝุ่นละออง PM 2.5
630 รับมอบโล่รางวัล จังหวัดที่มีผลงานการบริหารจัดการ ต่อเนื่องโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
629 เชียงรายจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอพาน
628 ประชุมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย
627 การติดตามประเมินผลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
626 เปิด​การสัมมนาพัฒนาศักยภาพ​บุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
625 สธ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด จากบริษัทสุวรรณเมืองน้ำแร่ธรรมชาติ 100% จำกัด
624 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 3/2564
623 เปิดตัวโครงการ Kick off โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา"
622 ประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 1/64 พร้อมเข้ารับชมกระบวนการสาธิตกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด 19
621 นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงชัย
620 เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
619 สธ.เชียงราย รับมอบยาชุดตำราหลวง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
618 สธ.เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ยาน้ำแก้ไอสมุนไพร จากบริษัท มิลลิเมด จำกัด
617 สธ. เชียงราย ประชุมร่วมคณะกรรมมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนร่วมกัน
616 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
615 เชียงรายจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอเชียงของ
614 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2564
613 สธ.เชียงราย ประชุมเพื่อหารือและหาแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีน Covid-19
612 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
611 นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนตาล
610 สธ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
609 สธ.เชียงราย ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) กรณีผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5/PM10
608 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สสจ.ชร.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
607 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ หารือข้อราชการจังหวัดเชียงราย
606 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
605 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า
604 นิเทศผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงป่าเป้า
603 นิเทศงานด้านสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงานนโยบายด้านสาธารณสุขที่สำคัญ
602 ทีมนิเทศ สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.ดอยหลวง ติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
601 จิตอาสา “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” ลงพื้นที่ อ.เทิง เฝ้าระวังโควิด 19
600 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด-19 ครั้งที่ 11
599 รก.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม กวป.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564 พร้อมมอบนโยบาย 6 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
598 ต้อนรับนายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา พร้อมคณะ​ และร่วมตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติด
597 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
596 ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
595 ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
594 กิจกรรม ค่ายคุณธรรมเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
593 ขอแสดงความยินดีกับท่าน นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
592 ประชุมเพื่อพิจารณาหารือการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
591 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564
590 ประชุม เชิงปฏิบัติการ "สรุป/ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค SRRT"
589 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
588 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
587 ตรวจเชิงรุก active case finding
586 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด-19 ครั้งที่ 10 ติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19
585 คณะผู้บริหาร สสจ.เชียงราย ส่งนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการ
584 กิจกรรมกีฬาวิ่งปั่น 2003 ปี สืบมาหกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564
583 ขอแสดงความยินดีกับท่าน นพ.ทศเทพ บุญทอง ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรักษาการณ์สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
582 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ครู ก) ฟื้นฟูงานอนามัยโรงเรียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
581 สสจ.เชียงราย เยี่ยมชมการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
580 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่นที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุข
579 นิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564 ณ​ โรงพยาบาลป่าแดด
578 ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
577 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 9/2564
576 สธ.เชียงราย เปิดตัวกิจกรรม "ก้าวท้าใจ Season 3" (100 วัน 100 กิโลเมตร) อย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนคนเชียงรายร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
575 ประชุม "การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
574 สสจ.เชียงราย รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” สาขาผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทองค์กร
573 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 84 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ “ 84 ปี
572 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามงานสาธารณสุข ปี 2564
571 สธ.เชียงราย ร่วมประชุม สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย
570 การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ./สสอ./รพสต./อปท.ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน เป็นวิทยากรครู ก สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และดำเนินการในพื้นที่กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
569 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
568 สธ.เชียงราย ร่วมส่งให้กำลังใจแก่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ไปช่วย“สู้ภัยโควิด -19” จังหวัดสมุทรสาคร
567 สธ.เชียงราย ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร
566 ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 1
565 สธ.เชียงราย ประชุม OC การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5/PM10 ครั้งที่ 2/2564
564 สธ.เชียงราย เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองวัณโรคผ่าน application TB refer ในร้านขายยาพื้นที่จังหวัดเชียงราย
563 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กักกันโรคโควิด 19 (Local quarantine) จังหวัดเชียงราย
562 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564
561 ประชุม คป.สอ.ดอยหลวง
560 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 8/2564
559 นายอนุทิน ชาญวีรกุล มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “3 หมอ 3 มอบ” ให้แก่ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย และมอบนโยบายแก่พี่น้อง อสม.
558 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
557 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย
556 ยินดีต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
555 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
554 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 4/2564
553 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด-19 ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
552 จ.เชียงราย จัดพิธีสักการะพระบรมอัฐิ บวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช และไว้สาพญามังราย วันสถาปนาเมืองเชียงราย ครบรอบ 759 ปี
551 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ฟ้าหลวง
550 สสจ.เชียงราย ร่วมกับ พณ.เชียงราย ลงพื้นที่ตลาดล้านเมือง รณรงค์การใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกในชีวิตประจำวัน
549 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
548 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564
547 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 6/2564
546 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่น การเฝ้าระวังด้วยเครื่อง Dust Boy และการสื่อสารความเสี่ยงมลพิษละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
545 จ.เชียงราย พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เพศชาย อายุ 28 ปี ติดจากสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่
544 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB
543 ประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2564
542 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
541 สธ.เชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5/PM10
540 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
539 กาชาดจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนำไปใช้บริการแก่ประชาชนเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
538 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 5/2564
537 สธ.เชียงราย รับมอบเสื้อส่งต่อให้ อสม. หรือหมอประจำบ้าน ใช้สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19
536 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
535 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
533 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
532 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 4/2564
531 สธ.เชียงราย รับมอบชุดตรวจแอนติบอดีโควิด-19 (Rapid Test) จากศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย
530 "คนเชียงราย การ์ดอย่าตก"
529 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
528 สสจ.เชียงราย ร่วมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของโรงแรมและนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด
527 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 3/2564
526 ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Vdo Conference
525 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน
524 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 2/2564
523 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564
522 เชียงรายสุ่มตรวจคัดกรองโควิดกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ผลตรวจปกติทุกคน
521 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง
520 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตสุขภาพที่ 1
519 เยี่ยมให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
518 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
517 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 1/2564
516 เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
515 ประชุมและแถลงข่าวการดำเนินงานในช่วง 7 วันอันตราย
514 ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
513 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 30
512 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3/2564
511 สสจ.เชียงราย สวัสดีปีใหม่ 2564
510 แจ้งผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอให้ลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค๊ด ณ บริเณจุดคัดกรอง ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่คุณรัก
509 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณ
508 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
507 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
506 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 53
505 สสจ.เชียงราย ร่วมกับกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564”
504 ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข และให้กำลังใจ ช่วง ๗ วันอันตราย
503 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
502 ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
501 ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2563
500 ระชุมและนำเสนอสถานการณ์และแนวทางการควบการแพร่กระจายเชื้อ Covid - ๒๐๑๙
499 ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะ รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นจังหวัดเชียงราย รณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ Covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564" จังหวัดเชียงราย
498 ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2
497 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งดการเผาทุกประเภทในที่โล่งพื้นที่จังหวัดเชียงราย
496 "อนุทิน" ลงพื้นที่ตลาดล้านเมือง กินกุ้งโชว์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
494 รับมอบ แอลกอฮอล์ เจล สเปรย์ แอลกอฮอล์
493 "อนุทิน"ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามระบบบริการสาธารณสุขรองรับระบาดโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.
492 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
491 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 29
490 การเก็บข้อมูลการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธ์ุ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อายุระหว่าง 10-24 ปี
489 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 53
488 การพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ"
487 ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก
486 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค
485 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
484 สธ.เชียงราย ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ บ้านห้วยน้ำริน
483 #อาหารทะเลปลอดภัย #ปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง
482 สสจ.เชียงราย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เนื่องในวัน "รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564"
481 สธ เชียงราย รับมอบผ้าห่ม จากบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด
480 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 52
479 ประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
478 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563
477 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะทำงาน พชอ.แม่จัน จัดบูธ นิทรรศการ เรื่อง บุหรี่ สุรา และ เพศศึกษา
476 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 28
475 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 51
474 จ.เชียงราย แถลงข่าวประจำวันที่ 17 ธ.ค.63
473 ผวจ.เชียงราย ส่งตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านกลับบ้าน หลังกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local State Quarantine) จังหวัดเชียงราย
472 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอแม่จัน
471 นพ.สสจ.ชร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงแสน
470 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
469 ระชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2563
468 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรองวัณโรคด้วย Application
467 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านห้วยปอ
466 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
465 ประชุมในโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
464 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 50
463 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
462 สธ เชียงราย ออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
461 ศบค.เชียงราย แถลงข่าวประจำวันที่ 10 ธ.ค.63 ไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เชียงราย พบในสถานที่กักกันของรัฐเป็นคนไทยเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ราย
460 นพ.ทศเทพ นำคณะผู้บริหาร สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคจังหวัดเชียงราย
459 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Chiang Rai Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 ให้เชียงรายสะอาด ปลอดภัยโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
458 สวม Mask ชิ้นเดียว เที่ยวได้ทั่วจังหวัด
457 เชียงรายเที่ยวได้ ปลอดภัยโควิด ด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง เข้า-ออกใช้ไทยชนะ นะครับ
456 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 27
455 สธ เชียงราย รับมอบแอลกอฮอล์
454 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ จังหวัดเชียงราย
453 แถลงข่าวประจำวันที่ 8 ธ.ค.63
451 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานวางแผนรับมือโควิด 19
450 "อนุทิน"มั่นใจ ไม่เกิน 1สัปดาห์ จ.เชียงรายเที่ยวได้ปลอดภัย
449 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 49 เตรียมพร้อมรับ รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.เชียงราย 8 ธ.ค.63 นี้
448 แถลงข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
447 สธ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานฯ วางแผนการป้องกัน Covid-19
446 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมสถานที Cohort Ward ของคณะทำงานติดตามสถานการณ์ COVID- 19
445 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 48
444 เชียงราย แถลงข่าวพบติดเชื้อโควิดในสถานกักตัวของรัฐ เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านชุดประสานงานชายแดนไทยเมียนมา (TBC) 9 ราย ทั้งหมดทำงานที่ 1G1 ส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
443 รายงานผลการปฏิบัติงานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน 5 ธ.ค.63
442 วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม
441 สธ.เชียงราย สรุปผลนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาเชื้อเชิงรุก
440 จ.เชียงราย แถลงข่าวพบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติ ขณะนี้ส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
439 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองบัว” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
438 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2
437 จังหวัดเชียงราย นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่อำเภอแม่สาย และอำเภอเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ ปชช. มีผู้มารับบริการกว่า 900 คน
436 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
435 จ.เชียงราย แถลงข่าวหลังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย กลับมาจากท่าขี้เหล็กอย่างถูกต้องพร้อมกับส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
434 ประชุมคณะทำงานฯ วางแผนการควบคุมการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อ Covid -19
433 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
432 ร่วมพิธีเปิดงาน "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7"
431 จ.เชียงราย แถลงข่าวหลังพบผู้ป่วยเพิ่ม
430 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 26
429 พิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อของแผ่นดิน"
428 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
427 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงราย
426 แถลงข่าว กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดพะเยา เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการความเข้าใจให้กับประชาชน
425 ประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) จังหวัดเชียงราย
424 พิธีเปิดการแข่งกีฬาวอลเลย์บอล Would AIDS Day วันเอดส์โลก
423 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 46
422 จังหวัดเชียงรายยืนยันพบผู้ป่วย Covid-19 เพิ่ม 1 ราย รวมรักษาตัวอยู่ 3 ราย
421 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 2/2564
419 พิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี เปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
418 ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ (Local Quarantine)
417 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 45
415 จังหวัดเชียงราย แถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 ยืนยันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย
414 ประชุม เพื่อวางแนวทางการควบคุมการยับยั้งการแพร่การกระจายเชื้อ Covid - 19
413 สธ.เชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดประชุมให้ความรู้หลักเกณฑ์การจัดสถานกักกันโรคแก่ สถาบันศึกษา โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และผู้ประกอบการโรงแรม
412 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
411 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 25 ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันโรคตามแนวชายแดน
410 พิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
409 พิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
408 ลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
407 ประชุมร่วม กับผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง
406 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ครั้งที่ 2/2563
405 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2563
404 พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ บริษัท ไอ-เฮิร์บ อินโนเวชั่น จำกัด
403 สธ เชียงราย เปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
402 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2564
401 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมซักซ้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แนะสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันโควิด 19
400 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอยหลวง
399 ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
398 สธ.เชียงราย ร่วมกับสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านสาธารณสุข
397 สธ.เชียงราย รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับนำไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
396 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563
395 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.เชียงราย ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
394 สสจ.เชียงราย ขอขอบคุณ มูลนิธิกองทุน นายแพทย์อิทธิพล ไชยถา และเครือข่ายสายธารบุญ ได้สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่
393 ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1
392 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเด็นมุ้งเน้นเขตสุขภาพที่ 1
391 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 44
390 สธ.เชียงราย สรุปผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โครงการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จังหวัดเชียงราย 4-6 พ.ย.63 ผลไม่พบเชื้อ
389 ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
388 เชียงรายจัดกิจกรรมตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน พื้นที่อำเภอแม่สาย 4-6 พ.ย.63 เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่
387 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 24 เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
386 สธ.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ระหว่าง 4-6 พ.ย.63 พื้นที่อำเภอแม่สาย
385 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 1/2564
384 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
383 สสจ.เชียงราย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
382 สธ เชียงราย จัดกิจกรรมรวมพลังคนรักษ์ถันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563
381 รับมอบ ชุด Cover all จำนวน 120 ชุด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
380 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่บ้านขุนห้วยแม่เปา อ.พญาเม็งราย
379 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 43
378 สธ เชียงราย ร่วมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
377 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาระบบขนส่งสาธารณูปโภค
376 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
375 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10/2563
374 สธ เชียงราย ซ้อมแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดโควิด-19 ระยะ 2
373 สธ.เชียงราย จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
371 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
370 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
369 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเชียงราย (พอ.สว.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1. ประจำปีงบประมาณ 2564
368 สธ.เชียงราย ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต พร้อมทั้งศึกษาดูงานนำส่งผู้ป่วยทางอากาศ (sky doctor) ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
367 สธ.เชียงราย ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
366 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
365 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
364 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 23 เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
363 สสจ.เชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพ และการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมจัดทำแผนพัฒนาระบบตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
362 ลงตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
361 สธ.เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้
360 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 42
359 นพ.สสจ.เชียงราย แนะนำประชาชนสวมหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง คือวัคซีนป้องโควิด-19 ที่ดีที่สุด ผ่านทางสถานีวิทยุ อสมท.เชียงราย
358 ประชุม การมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565
357 ประชุม คณะกรรมการกำหนดฐานโครงสร้าง ตึก ผู้ป่วยใน ๗ ชั้น
356 สธ.เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระวชิร
355 ประชุมการเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564
354 ประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
353 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
352 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 12/2563
351 สธ.เชียงราย จัดพิธีเชิดชูเกียรติเชิดผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
350 สธ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ”
349 เชียงราย รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์
348 สธ เชียงราย ร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย จังหวัดเชียงราย
347 พิธีเปิด Chef fest Thailand 2020
346 สสจ.เชียงราย จัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety zone ให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชม
345 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
344 ร่วมรับฟัง การนำเสนอ หุ่นยนต์ HealthyBot ในการเข้าทดลองใช้งานในโรงพยาบาล
343 สสจ.เชียงราย MOU กับ ม.ราชภัฎเชียงราย ร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการวิจัย
342 ระชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2563
341 สสจ.เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เทศบาลนครเชียงราย
340 เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 22 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
339 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย
338 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
337 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
336 ต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
335 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563
334 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พระราชทาน
333 ประชุมพัฒนาระบบเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ แรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงราย
332 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย
331 ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการขนส่งสินค้าตามช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
330 เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 21 คุมเข้มสกัดไม่ให้มีผู้ลักลอบข้ามชายแดนไทย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
329 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
328 ร่วมพิธีเปิดอาคารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ์ฯดอยตุง
327 ประชุมประชาคมทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี
326 ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล
325 ร่วมพิธีการแจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่เดือดร้อนในพื้นที่ และร่วมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
324 วันที่ 5-8 กย.63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดป้องกันการลักลอบคนหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฏหมายตามแนวชายแดน ไทย-พม่าป้องกั
323 เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab และตัวอย่างน้ำลาย ทีมนักฟุตบอล คัดกรองหาเชื้อโควิด - 19
322 รับมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 450 ขวด จาก บริษัท เดอะ เนเชิรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย)
321 วันที่ 4-6 กย.63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามจุดต่างๆ จุดสกัด 21 จุด ด่านตำบล 4 จุด ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
320 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ด่านบ้านถ้ำ
319 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการร่วม 4 ฝ่าย ของอำเภอแม่จัน
318 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 20 และประชุมคณะทำงาน ศปก.จ.เชียงราย ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคโควิด-19
317 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เขตบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน
316 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน “ระบบเฝ้าระวังโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย”
315 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 11/2563
314 ประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ประจำปี 2563
313 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 19
312 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 จากผู้หลบนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
311 ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินโรงเรียน ตลาดสด และสถานประกอบกิจการ
310 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ข
309 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”
308 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563
307 เชียงรายซ้อมแผนสาธารณภัยการท่าอากาศยานเชียงราย (Thai Sim ) เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยต่างๆ ช่วยลดการการเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
306 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด พ.ศ. 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
305 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
304 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่ห์รางวัล ณ รพ.สต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
303 ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงราย
302 พิธีเปิดการฝึกการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์​การระบาดของโรคโควิด​-19 (Covid-19) ระลอก​ 2
301 พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราวกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
300 อบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง
299 ประชุมและต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
298 สสจ.เชียีงราย ร่วมรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าฯ
297 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
296 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
295 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"และ กิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา
294 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
293 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 40
292 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย”
291 TO BE NUMBER ONE Idol รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ประจำปี 2563
290 สธ เชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
289 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง​
288 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
287 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
286 อำเภอเวียงแก่น​ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน​ (EOC)​ กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
285 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพ ในโครงการ "ก้าวท้าใจ Season 2"
284 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
283 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
282 ประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ สังกัดเขตสุขภาพที่ 1
281 นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​เชียงราย​ ให้สัมภาษ​ณ์ทางโทรศัพท์​กับช่อง​ NBT เกี่ยวกับ​การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์​และการสาธารณสุข​ในสถานการณ์​น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย
280 อาการแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก "ไข้สูงเฉียบพลัน โดยไม่มีอาการน้ำหมูกไหลหรือไอ เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา"
279 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เขตสุขภาพอำเภอขุนตาล
278 ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​คณะกรรมการ​พัฒนาและขับเคลื่อนความรอบรู้​ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัย​ (Safety Zone) กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
254 ผวจ.เชียงรายให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร/ยอดเพชร
253 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 40
252 สสจ.เชียงราย พิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
251 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง​ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข
250 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
249 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 18
248 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
247 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินสถานกักกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
246 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
245 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2563
244 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 39
243 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจีน ต้าถง และโรงเรียนจีนบ้านห้วยผึ้ง เพื่อให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด19
242 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 7/2563
241 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
240 สสจ.เชีียงราย ร่วมพิธีมอบครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19
239 สสจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
238 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
237 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
236 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ รพ.สต.ป่าซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุ้ง
235 สสจ.เชียงราย นำทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เขตสุขภาพอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
234 สสจ.เชียงรายจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
233 สสจ.เชียงราย เข้านิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพาน
232 สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย
231 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีมอบครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19
230 ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563
190 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"
189 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด
188 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 38
187 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
186 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
185 สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย
184 สสจ.เชียงราย เข้าติดตามข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพเชียงของและรพ.สต หาดบ้าน
183 สสจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ วัดสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
182 ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ Covid-19
181 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าแดด
168 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 37
167 ประชุม VDO Vonference ปรึกษาหารือความพร้อมด้านสาธารณสุขต่อการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระรอกที่ 2
166 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย ติดตามการดำเนินงานรองรับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
165 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
164 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในการดำเนินงานมาตรการป้องกันโควิด-19
163 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ รพ.สต.แม่สรวย
162 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศงานและตรวจราชการ รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 17
149 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเำเนินงาน รพ.สต.ดอยช้าง อ.แม่สรวย
148 เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง คณะผู้บริหาร คณะตรวจราชการ และบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด ลงพื้นที่ รพ.สต.ป่าแดด อ.แม่สรวย
147 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
146 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563
145 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจ ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.สต.บ้านดอนแยง และ รพ.สต.ร่องแช่ อ.เทิง จ.เชียงราย
144 สสจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. บ้านเล่าตาขาว ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
143 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลัง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จังหวัดเชียงราย
142 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมแนวทางการเดินทางเข้ามาของนักเรียนผู้ไม่มีสัญชาติไทย
141 สสจ.เชียงราย เปิดอบรมการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
140 ประชุมคณะกรรมการติดตามสถาณการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงราย
139 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 36
138 สสจ.เชียงราย รับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส จำนวน 274 เครื่อง
137 ประชุมทางไกล VDO Conference การมอบนโยบายมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5
136 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9/2563
135 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 16 ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และหารือเตรียมออกมาตรการรองรับการผ่อนคลายระยะ 5
134 สสจ.เชียงราย ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย)ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโควิด-19
133 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ หทัยกก (KOK HEART Project)
132 ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563
131 จังหวัดเชียงราย ประชุมซักซ้อมแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
130 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ที่ รพ.ป่าแดด
129 นพ.สสจ.เชียงราย ประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
128 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศงานและตรวจราชการเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมือง ณ รพ.สต.ร่องปลาขาว อ.เมือง จ.เชียงราย
127 สสจ.เชียงราย และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเสริมพลังและการประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ที่ รพ.เวียงแก่น
126 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
34 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการทำงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่
24 คณะทำงานโควิด-19 จ.เชียงราย ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ศูนย์การค้าและสถานประกอบการ
23 นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย ให้ความรู้โควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทาง สวท.เชียงราย
22 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข Covid-19 ครั้งที่ 30
21 สธ.เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “Hero No Smoking” เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
20 ผวจ.เชียงราย ส่งตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดภูเก็ตกลับบ้าน หลังกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ที่โรงแรม
19 ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563
18 กิจกรรมชวน ช่วย เลิก บุหรี่ต้านโควิด-19 “Hero No Smoking” เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
17 ลงนามในสมุดถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
16 ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2563
15 สธ.เชียงราย ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563
14 ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563
13 สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเตรียมสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Clean Zone)จาก COVID-19 ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaiStopCovid
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
9 จนท.สาธารณสุขเชียงราย “ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้าต้านภัยโควิด”
8 COVID-19
7 ผวจ.เชียงราย แถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดเชียงราย
6 สธ.ปฏิบัติหน้าที่คุมเข้มจุดคัดกรองต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของจังหวัดเชียงราย
5 บุคลากรในดวงใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปี2563
2 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามผลดำเนินงานในมาตรการที่ผ่านมา
1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)